ევროპელი ექსპერტები Შედეგზე ორიენტირებული განსაკუთრებული კონტროლი ციფრული ექსპერტები 360° სტრატეგიული პარტნიორობა ფინანსური გამჭვირვალობა სტაბილური გუნდი კომპლექსური მიდგომა საუკეთესო ხარისხი და ფასი Ფულის დაზოგვა ჩვენ დაგეხმარებით არ დაიწვათ ფეთქებადი ზრდა
უფასო სესია

COST-EFFECTIVE

We offer cost-effective solutions that eliminate the need for businesses to invest in building an in-house digital department, incurring additional operational expenses, or hiring an in-house digital team.

NO operations expenses

You won't need to invest in building an in-house digital department and incur additional operations expenses

NO inefficient expenses

You will receive digital solutions that maximise a business's return on investment (ROМI) without any unnecessary expenses

NO staff expenses

We will select specialists for your project, take responsibility for the result, and you will only pay directly for the completed work

REVOLUTION

From DIY to Trusted Partner 360°: The Revolution of Digital Success

We provide an expert who can lead the business without incurring unnecessary costs, with a strong focus on achieving results.

Do-it-yourself (DIY)

 • Not enough time
 • Not enough expertise
 • Not enough energy
 • Mediocre results
 • Risk of errors
 • Lack of scalability
 • Owner mindset
 • Inefficient costs

Wasting money, time and energy

Hiring Freelancers

 • Lack of reliability
 • Lack of consistency
 • Lack of quality control
 • Inconsistent performance
 • Scalability issues
 • Resource waste
 • Trust issues
 • Management difficulties

Pitfalls in quality and communication

Digital Agencies

 • Pipeline approach
 • Expensive fees
 • Lack of deep understanding
 • Limited of transparency
 • Poor project management
 • Lack of long-term strategies
 • Quality issues
 • Team variability

Pipeline approach & high commissions

In-house specialist

 • Selection & Adaptation process
 • Retention
 • Succession planning
 • Sudden departure
 • Expertise gaps
 • Burnout risk
 • Team conflicts
 • Employee mindset

Hiring is expensive, retention is difficult, and time is lost

Trusted Digital Partner 360°

Business owner

Trusted Digital Partner 360°

B2b co-pilot for your digital marketing success

WE SUGGEST

Trusted Parter 360° is your GPS navigator for digital marketing, guiding you towards your destination with expert precision.

Save Money

We provide cost-effective digital solutions tailored to your unique business needs and goals

Save Time

We freeing up your time to focus on other important areas of your business

Save Energy

We remove burnout by reducing your workload, knowing that your project is in professional hands

INTRODUCING

Say goodbye to DIY and Agencies Hello to a Trusted Partner 360°

We offer comprehensive online services and guarantee your success in internet marketing.

INNOVATORS

Our team of trusted digital partners leverages artificial intelligence to enhance project performance and provide cost-effective solutions.

EXPERTS

Choose your Trusted Partner 360°: сo-pilot for your online business

A team of highly skilled professionals with expertise in strategic, operational, and tactical marketing, dedicated to helping businesses achieve online success.

DAVID

“Loves pink, thai food and good looking hover effects”

Experience: 9 years

Successfully projects: 200+

English

Ukrainian

Russian

Strong Expertise:

 • Influenser
 • BTL
 • Influenser
 • BTL
 • Influenser
 • BTL
 • SMM
 • Creative
 • SMM
 • Creative
 • SMM
 • Creative

Industries:

 • Finance
 • HORECA
 • Software & IT Services
 • Software & IT Services
 • HORECA
 • HORECA
 • Google ADS Apps

 • Google ADS Search

 • Google ADS Analytics

 • Google ADS Creative

 • Google ADS Display

 • Google ADS Search

 • Google ADS Search

 • Google ADS Search

 • Google ADS Video

 • Google ADS Display

 • Google ADS Display

 • Google ADS Display

 • Google ADS Search

 • Google ADS Search

 • Google ADS Search

IRENA

“The best marketing strategy ever: care”

Experience: 7 years

Successfully projects: 100+

English

Ukrainian

Russian

Strong Expertise:

 • Influenser
 • BTL
 • Influenser
 • BTL
 • Influenser
 • BTL
 • SMM
 • Creative
 • SMM
 • Creative
 • SMM
 • Creative

Industries:

 • Finance
 • HORECA
 • Software & IT Services
 • Software & IT Services
 • HORECA
 • HORECA
 • Google ADS Apps

 • Google ADS Search

 • Google ADS Analytics

 • Google ADS Creative

 • Google ADS Display

 • Google ADS Search

 • Google ADS Search

 • Google ADS Search

 • Google ADS Video

 • Google ADS Display

 • Google ADS Display

 • Google ADS Display

 • Google ADS Search

 • Google ADS Search

 • Google ADS Search

Project Execution

Can effectively manage the project, budget, and staff, ensuring the successful implementation of the project.

Team building

Sources, screens, and hires the top talent for the digital team to deliver exceptional results for clients through outsourcing.

Business development

Acts as an online project leader and develops the client's business.

Strategy implementation

Develops and implements effective digital marketing strategies that achieve your goals and tasks.

Content Creation

Develops and creates compelling content to support results in digital marketing.

Digital Consulting

Provides expert advice and guidance to business owners, helping them improve their online presence.

SERVICES

Let a Trusted Partner 360° handle your online marketing

Businesses can't succeed online using only one digital field. That's why checkme.digital offers all-inclusive services that combine different web-areas to achieve guaranteed results.

Digital Audits

We offer comprehensive digital audits that cover various aspects of digital marketing, technology, and online presence for projects.

CHECK MORE

Digital Packaging

We offer packaging design services for your brand that will bring you memorability and audience loyalty.

CHECK MORE

B2B Marketing

We offer comprehensive B2B marketing services that cater to various aspects of business-to-business marketing strategies and solutions.

CHECK MORE

Digital-team

We offer to be your trusted partner in finding specialized professionals who will provide digital services, ensuring your brand achieves the desired results online.

CHECK MORE

End-to-end Analytics

We offer end-to-end analytics services that encompass data collection, analysis, visualization, and cost optimization based on data insights.

CHECK MORE

Digital Strategies

CWe offer comprehensive digital strategies that encompass a wide range of tactics and techniques to help businesses achieve their online goals.

CHECK MORE

We only use the best instruments & platforms

GET IN TOUCH

HOW WE WORK

From planning to execution: The proven framework for successful project management

Our SOSTAC-based approach enables businesses to overcome digital challenges, deliver measurable results, and achieve long-term success.

Analysis

Where are we now?

We conduct a thorough analysis of the current state of your digital marketing to identify challenges, opportunities, and areas for growth.

Objectives

Where do we want to be?

We work with you to define clear and achievable objectives for your digital project.

Strategy

How do we get there?

Based on the situation analysis and objectives, we develop a customized digital strategy that achieving your goals.

Tactics

What can be done now?

We identify the specific tactics and techniques that will be used to execute the project.

Action

What actions should be taken?

We will identify the necessary actions to achieve the goals, take on all the work, and deliver results here and now.

Control

How do we monitor performance?

We monitor and analyse the progress of your digital project, adjusting the strategy and tactics as needed to ensure.

WE FOCUS ON

Data-Driven Thinking: Discover the power of informed decision-making.

Return On Marketing Investment (ROMI)

Cost Per Acquisition (CPA)

Cost Per Lead (CPL)

Cost Per Order (CPO)

Average Order Value (AOV)

Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Lifetime Value (CLTV)

Return On Advertising Spend (ROAS)

Monthly Recurring Revenue (MRR)

Average Revenue Per User (ARPU)

Churn Rate (CR)

Net Promoter Score (NPS)

SOLUTIONS

Identifying your business needs: Our solutions for achieving digital success

We offer effective and individualised digital solutions for businesses, delivering support and growth.

Business owner

You don’t feel you are taken care of

Do you feel that your current digital agency or In-house specialist is not providing you with the attention and care you deserve?

Trusted Partner 360°

Personalised Solutions Tailored to Your Business Needs.

We provide personalized solutions aligned with your business goals and aspirations, offering the attention and care you deserve.

Business owner

You feel you’re getting generic services

Are you tired of being treated as just another ordinary client in a long line of customers?

Trusted Partner 360°

Tailored Digital Solutions for Your Unique Requirements

We provide tailored solutions that are tailored to your business goals and objectives.

Business owner

Lost trust in the digital market

Have you lost trust in the digital market and its service providers?

Trusted Partner 360°

Rebuilding Trust in the Digital Market

We prioritize partnership, transparency, and adaptability, ensuring that you receive the best value for your investment and the results you deserve.

Business owner

Tired of paying for someone else's mistakes

Are you frustrated with the poor quality of work delivered by your current digital agency or in-house specialist?

Trusted Partner 360°

Dedicated Digital Expert for Quality Work

We can provide a dedicated and trusted 360° partner who will ensure that your project is executed with the highest level of quality and efficiency.

Business owner

Dissatisfied with the results of digital marketing channel

Are you unhappy with the results of your digital marketing efforts across various channels?

Trusted Partner 360°

Results-Driven Digital Marketing Offered

We offer customised digital marketing strategies that are data-driven, innovative, and designed to deliver measurable results across all channels.

Business owner

Don't move and "tread the spot"

Are you struggling to achieve your digital marketing goals and seeing no results?

Trusted Partner 360°

Unleashing Your Digital Potential

And unearth untapped avenues of growth for your enterprise. Moreover, we'll formulate a well-defined roadmap outlining precisely how and when we'll accomplish fresh milestones and objectives.

Frequently Asked Questions

To make the most informed decision for your business, we have answered some of the most common questions.

How's checkme.digital different?

At сheckme.digital, we champion the values of partnership, transparency, and adaptability, empowering businesses to thrive in the digital realm. Our team of trusted marketing partners collaborates closely with clients, helping them save money, time, and energy.

With our focus on these values, we guarantee that our clients always receive the best value for their investment. With our help, businesses receive comprehensive digital solutions for both strategic and operational needs.

Using digital tools, checkme.digital works to increase your return on marketing investment (ROMI) and ensures systematic and comprehensive work, guaranteeing sustainable business growth.

Together, we exercise strategic oversight of the project, optimizing resources based on the real needs of the business. checkme.digital makes decisions and acts solely in the interests of its clients. We achieve your goals and unlock your full potential in the digital age.

What is the role of artificial intelligence in checkme.digital's services?

Our team of trusted digital partners leverages artificial intelligence to enhance project performance and provide cost-effective solutions. We harness the power of AI to optimize your digital strategies and ensure successful outcomes. AI plays a crucial role in several aspects of our work:

1) Automation: AI automates repetitive tasks and processes, saving time and resources for both our team and clients. This includes automated data collection, reporting, and campaign optimization, allowing us to focus on strategic planning and creative initiatives.

2) Chatbots and Virtual Assistants: We integrate AI-powered chatbots and virtual assistants into websites and customer service platforms to provide instant and personalized support to users.

3) Data Analysis: AI algorithms allow us to analyze vast amounts of data quickly and accurately. This helps us gain valuable insights into consumer behavior, market trends, and campaign performance, enabling data-driven decision-making and optimization.

By harnessing the capabilities of AI, checkme.digital delivers advanced solutions that drive business growth, improve customer experiences, and stay at the forefront of the ever-evolving digital landscape.

How can checkme.digital help my business stay ahead of the competition?

At checkme.digital, we understand the importance of staying ahead of the competition in the dynamic digital landscape. Here's how we can help your business achieve that:

1) Strategic Guidance: Our team of experts will conduct a thorough analysis of your industry, competitors, and target audience. We'll identify unique opportunities and challenges to develop a strategic roadmap that sets your business apart from the competition.

2) Innovative Solutions: We leverage the latest digital trends, technologies, and tools to provide innovative solutions tailored to your business needs. Whether it's implementing cutting-edge marketing techniques, optimizing your online presence, or exploring emerging platforms, we ensure your business remains ahead of the curve.

3) Continuous Monitoring and Optimization: We don't stop at implementation. We continuously monitor the performance of your digital campaigns, websites, and online presence. We identify areas for improvement and optimization, ensuring your business stays agile and adaptive in the face of evolving market dynamics.

By partnering with checkme.digital, you'll have a dedicated team of digital experts working tirelessly to help your business outpace the competition, seize new opportunities, and achieve long-term success in the digital realm.

How does checkme.digital leverage data analytics to drive actionable insights and optimize digital marketing channels?

At checkme.digital, we recognize the power of data analytics in driving actionable insights and optimizing digital marketing channels. Here's how we leverage data analytics to benefit your business:

1) Data Collection: We gather data from diverse sources, including website analytics, social media platforms, advertising campaigns, customer interactions, and more.

2) Data Analysis: Our team of data experts employs advanced analytical tools and techniques to analyze the collected data.

3) Customer Segmentation: Through data analysis, we segment your customer base into distinct groups based on demographics, behaviors, interests, and other relevant factors.

4) Performance Measurement: We establish key performance indicators (KPIs) aligned with your business objectives.

5) Conversion Optimization: By analyzing user behavior and identifying conversion bottlenecks, we implement strategies to improve your conversion rates.

6) Predictive Analytics: We leverage predictive analytics techniques to forecast future trends, customer behavior, and market dynamics.

7) Continuous Optimization: Data analytics is an ongoing process. We continuously monitor and analyze the performance of your digital marketing channels, campaigns, and initiatives.

By harnessing the power of data analytics, we ensure that your digital marketing efforts are data-driven, efficient, and effective. We empower your business with actionable insights that guide decision-making, optimize performance, and drive sustainable growth in the ever-evolving digital landscape.

How does checkme.digital approach measuring the return on investment (ROI) for digital marketing campaigns and projects?

At checkme.digital, we understand the importance of measuring return on investment (ROI) for digital marketing campaigns and projects. Here's how we approach ROI measurement:

1) Clear Objectives and KPIs: We work closely with our clients to define clear objectives for each campaign or project. These objectives are aligned with your business goals and provide a foundation for measuring ROI.

2) Advanced Analytics Tools: We utilize advanced analytics tools and technologies to track and collect data throughout the digital marketing campaigns.

3) Data Analysis: Our team of data experts analyzes the collected data to evaluate campaign performance and calculate ROI.

4) Attribution Modeling: We employ attribution modeling techniques to assign credit to different touchpoints along the customer journey.

5) ROI Calculation and Reporting: Based on the collected data, analysis, and attribution modeling, we calculate the ROI for your digital marketing campaigns and projects.

6) Ongoing Optimization: Measuring ROI is not a one-time activity. We continuously monitor and evaluate the performance of your campaigns and projects to identify opportunities for optimization.

By taking a data-driven approach to ROI measurement, we ensure that our digital marketing campaigns and projects deliver measurable results and provide a clear understanding of the value generated. Our focus on ROI enables us to optimize strategies, enhance performance, and drive sustainable business growth in the digital landscape.

What is the typical workflow at checkme.digital?

At checkme.digital, our typical workflow encompasses the following stages:

1) Project Initiation: We begin by thoroughly understanding your business objectives, target audience, and project requirements.

2) Analysis and Planning: Our team conducts in-depth research and analysis to gain insights into your industry, competitors, and target market.

3) Strategy Development: We collaborate with you to develop a tailored digital marketing strategy that aligns with your business objectives.

4) Tactics and Implementation: In this phase, we put the strategy into action. Our team executes the planned tactics, which may include website development, content creation, social media marketing, search engine optimization (SEO), paid advertising, email marketing, and more.

5) Performance Monitoring: We closely monitor the performance of your digital campaigns and projects. This involves tracking key performance indicators (KPIs), analyzing data, and measuring the success of various initiatives.

6) Optimization and Adjustment: Based on the insights gathered from performance monitoring, we optimize and adjust our strategies and tactics. We make data-driven decisions to improve campaign performance, enhance user experience, and maximize your return on investment (ROI).

7) Reporting and Communication: We provide regular reports and updates on the progress and performance of your digital projects.

8) Project Completion and Evaluation: Once the project objectives are achieved, we conduct a thorough evaluation to assess the outcomes and impact of our work.

Can checkme.digital provide examples of successful projects they have executed in the past and the measurable results achieved?

Certainly! We have a track record of successful projects across various industries. While the specifics of each project may vary, we can provide case studies and success stories that demonstrate our expertise and the measurable results achieved for our clients.

These results may include increased website traffic, higher conversion rates, improved brand visibility, enhanced customer engagement, and revenue growth. We'd be happy to share relevant examples during our consultation to showcase the impact of our services.

What happens if adjustments or optimizations are required during the project?

Our workflow is designed to be adaptable and flexible. If adjustments or optimizations are needed during the project, we proactively identify them through continuous monitoring and analysis. We make necessary changes to strategies, tactics, or implementations to enhance performance and align with the project objectives. Our goal is to ensure that we stay agile and responsive to evolving needs, maximizing the project's success.

What steps does checkme.digital take to ensure the security and confidentiality of sensitive data and information involved in digital projects?

Data security and confidentiality are of paramount importance to us at checkme.digital. We prioritize the protection of sensitive data throughout all stages of our projects. We follow industry best practices and employ robust security measures to safeguard data against unauthorized access, breaches, and other threats. Our team members adhere to strict confidentiality agreements, and we use secure data management systems and encryption technologies. Rest assured, your data and information are treated with the utmost care and protection throughout our engagement.

How do you keep us informed about the project's progress?

Communication and transparency are integral to our workflow. We provide regular reports and updates to keep you informed about the project's progress. We establish clear communication channels and hold scheduled meetings to discuss milestones, achievements, challenges, and any necessary adjustments. Our team is always available to address your questions and concerns throughout the project lifecycle.

ჩვენ შეპყრობილნი ვართ პროდუქტიულობით.

ჩვენ მოწოდებულნი ვართ ეფექტურობისკენ და ვაფასებთ ჩვენს დროს ისევე, როგორც თქვენსას. ჩვენ მზად ვართ დავნიშნოთ შეხვედრა, დავამატოთ ის ჩვენს საერთო კალენდარში და ჩავატაროთ პირადად ან ონლაინ კონსულტაცია.

You will communicate with David Rost - founder of checkme.digital

345%

Average ROMI growth of our clients

Get a free strategy session

We will analyze your business and share our ideas on how to improve your marketing strategy.

By clicking on “Send message” button, you agree to our Privacy Policy and allow Promodo to use this data for our marketing purposes.